W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady mają zastosowanie od 25.05.2018r.

1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”, ul. Jasnogórska 9, 44-100 Gliwice (KRS 0000050490, tel. (032)231-34-56, mail: srodmiescie@onet.pl) jest administratorem Państwa danych.

2) Państwa dane przetwarzane są w celu wykonania zadań Spółdzielni, które wynikają
z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późn. zm., Ustawy
z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z póżn. zm. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami z póżn. zm., Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali z póżn. zm., Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z póżn. zm. oraz Statutu Spółdzielni lub w celu załatwienia sprawy, w której się Państwo do nas zwracają.

3) Dane mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają ze Spółdzielnią umowy,
w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną lub interes prawny.

4) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Spółdzielni, do momentu przedawnienia lub do czasu, do którego mogą wpłynąć ewentualne roszczenia
(w celu obrony tych roszczeń).

5) Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6) Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji przez Spółdzielnię zadań, do których została zobowiązana przepisami prawa. Brak takich danych uniemożliwi Spółdzielni realizację zadań ustawowych i statutowych. Powyższe dane są niezbędne do bieżącej pracy Spółdzielni.

Zarząd S.M. „Śródmieście”