Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadanie i demokratycznie zarządzane przedsięwzięcie.
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak: samopomoc, samoodpowiedzialność , demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁDZIELNI:

KRS – 0000050490
Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydz.
Gospodarczy KRS z dn. 30.01.2009 r.) – sygn. akt
GL.X. NS-REJ.KRS/ 5337/01/431
NIP – 631-010-29-79
Decyzja Urzędu Skarbowego w Gliwicach w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego –
Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia 8.06.1993 r.
REGON – 271191760
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON GUS –
Urząd Statystyczny w Katowicach z dnia 20.06.2005 r.

KONTA BANKOWE:

PKO BP S.A. I O/Gliwice:
34 1020 2401 0000 0302 0038 5377
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Gliwice:
33 8454 1079 2005 0000 5832 0004

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH:

Prezes Zarządu

– Stanisław KOLANUS

Członek Zarządu Główna Księgowa

– Ilona WILCZEK

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH WYBRANEJ NA KADENCJE 2022 – 2025:

Przewodniczący RN

– Mieczysława Chudy

Z-ca Przewodniczącego RN / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Stanisław Kwapisz

Sekretarz RN

– Lukrecja Krakowska

Członek RN

– Halina Chomin

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

– Mirosława Wołyńska-Kopczyk

 

 

ZASOBY MIESZKANIOWE WG PODZIAŁU NA ADMINISTRACJE DOMÓW MIESZKALNYCH SM „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH (na dzień 14.06.2022r.)

Wyszczególnienie Budynki/ ogółem/

szt.

Ilość lok. mieszkalnych/mieszkańców Pow. lokali mieszkalnych w m2 pu Pow. lokali użytkowych w m2 pu Pow. garaży w m2 Pow. lokali
m2 pu/ razem
ADM CENTRUM

17

462/697

23810

7419

937

32166

ADM CHORZOWSKA

13

628/993

27153

885

1173

29211

ADM WARSZAWSKA

6

391/701

19340

66

698

20104

ADM OPERETKA

15

763/1150

34393

899

1150

36442

ADM GÓRY CHEŁMSKIEJ

15

557/867

23306

1296

1586

26188

OGÓŁEM

SPÓŁDZIELNIA

67

2806/4408

128276

10693

5544

144513

PLAN OSIEDLI S.M. “ŚRÓDMIEŚCIE”

ADMINISTRATORZY OSIEDLI:

ADM “Centrum”

p. Pycel Zdzisława

kom: 697 104 371

ADM “Chorzowska”

p. Zajdel Bożena

kom: 697 104 412

ADM “Warszawska”

p. Bilska Grażyna

kom: 697 101 024

ADM “Operetka”

p. Sokołowski Jarosław

kom: 697 104 378

ADM “Góry Chełmskiej”

p. Wróblewska Grażyna

kom: 697 104 415