dot.: odczytów i rozliczeń zużycia wody w zasobach SM „Śródmieście”

W związku z powtarzającym się w części lokali brakiem odczytów liczników wody w terminach ich dokonywania, spowodowanym nie udostępnieniem mieszkań do dokonania odczytów, uprzejmie informujemy:

– pracownicy Spółdzielni nadal dokonywać będą odczytów w terminach dotąd ustalonych i po wcześniejszym powiadomieniu lokatorów ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
– w przypadku uzasadnionej nieobecności prosimy przekazać Administratorowi informację o stanie licznika(ów) wody
– Administrator, w dogodnym terminie dokona sprawdzenia prawidłowości odczytu – w przypadku braku odczytu – Spółdzielnia będzie dokonywać rozliczeń mieszkań w których nie dokonano odczytu, wg ryczałtu 11 m3 wody / osobę / m-c, zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym zakresie.
W związku z powyższym prosimy o obecności w okresach rozliczeń wody ( najbliższy odczyt odbędzie się na koniec m-ca grudnia ).