Informacja dot. przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach, ul. Jasnogórska 9 ogłasza przetarg na roboty remontowo-budowlane w 2024r. w zakresie:  roboty ogólnobudowlane  roboty instalacyjne ( wod.-kan., c.o., gaz.)  roboty instalacyjne ( elektryczne i odgromowe )  remonty dachów oraz konserwacja dachów papowych ( w przeliczeniu na ‘lm 2 dachtn  dźwigi (remonty dźwigów, budowa dźwigów, montaż platform dla osób niepełnosprawnych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

I etap – składanie ofert ogólnych (w zakresie określonym w punkcie 1)

Il etap – składanie szczegółowych kosztorysów ofertowych przez firmy zakwalifikowane do Il etapu. Zakres przetargu będzie obejmować grupy robót budowlano-instalacyjnych, przewidywanych do wykonania w całym 2024 roku w poszczególnych branżach. 1 . Warunkiem przystąpienia do I etapu przetargu jest przedłożenie następujących danych (w podanej koleiności):

 1. składniki cenotwórcze ( R, Ko, Kz, Z, inne )
 2. warunki płatności
 3. warunki i okres gwarancji na wykonane prace
 4. ogólne informacje o firmie oraz ilości zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach zawodowych

(kserokopie uprawnień do prowadzenia i nadzorowania robót oraz przynależności do Izby Budowlanej)

 1. wyciąg z aktu rejestracji firmy
 2. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych śr. finansowych na przyjęte do realizacji prace
 3. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 4. referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe w danej branży oraz wykaz ważniejszych zrealizowanych prac
 5. polisa ubezpieczeniowa
 6. Oferty ogólne należy składać w opisanej i opieczetowanei kopercie w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 09.02.2024r. do godz. ’1400 .

Na kopercie należy umieścić adnotację: I ETAP – ROBOT Y

 • przypadku składania ofert na kilka grup na kopercie należy wyraźnie wypunktować grupy robót.
 1. O wynikach I etapu przetargu oraz szczegółach Il etapu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do dnia 01.03.2024r.
 2. Firmy zakwalifikowane przez Spółdzielnię do Il etapu przetargu zobowiązane będą do:

wykupienia w siedzibie Spółdzielni materiałów przetargowych do ofert szczegółowych w cenie 50, 00 zł + VAT I pakiet tematyczny (od dnia 04.03.2024r. – pokój nr 102-103 w godz. 1000 – 1300 )  wpłacenia wadium w kwocie 7 000,OOzł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) do dnia 26.03.2024r. Nr konta – O. K. B. S. 0/ Gliwice 33 8454 1079 2005 0000 5832 0004 (prosimy o xero przelewu)

Kosztorysy ofertowe szczegółowe należy składać w zamkniętych, opisanych i opieczętowanych kopertach (na każdą grupę robót osobno) w siedzibie Spółdzielni w terminie do dnia 26.03.2024r. do godz. 1400.

Na kopertach umieścić adnotację: Il ETAP – ROBTY

 • przypadku składania ofert na kilka grup na kopercie należy wyraźnie wypunktować grupy robót.
 1. O wynikach Il etapu przetargu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do 26.04.2024r.
 2. Zawarcie umowy będzie podstawą do zwrotu wadium firmie Wygrywającej przetarg.
 3. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w terminie do 26.04.2024r.
 4. Do udzielania dodatkowych informacji na temat przetargów uprawnieni są pracownicy Działu Technicznego tel. 231-34-56 wewn. 18, 19.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny lub ponownego ogłoszenia przetargu w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższego. 10. Spółdzielnia nie zwraca kosztów związanych z udziałem w przetargu i przygotowaniem ofert.
 6. Zamawiający w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy może ustalić kwotę pieniężną zabezpieczenia, podlegającą wpłacie przez wyłonionego w przetargu Oferenta przed podpisaniem umowy lub ustalić inny sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. W przypadku zawarcia umowy powyżej 100 000zł netto zamawiający określi i pobierze kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 2% wartości netto tej umowy.
 8. Spółdzielnia zaleca zainteresowanym przed wykonaniem kosztorysów ofertowych dokonanie wizji na obiektach w celu konfrontacji zakresu robót z przedmiarami.
 9. W przypadku wątpliwości dot. zakresu robót ujętych w przedmiarach szczegółowych informacji udzielają

— inspektor nadzoru robót budowlanych p. Jerzy Styczyński               (tel. 231-34-56 wew. 12)

— inspektor nadzoru robót budowlanych p. Arkadiusz Lewandowski (tel. 231-34-56 wew. 40)

— inspektor nadzoru robót elektrycznych inż. Piotr Zawodny               (tel. 231-34-56 wew. 12)

— inspektor nadzoru robót instalacyjnych inż. Kazimierz Heil               (tel. 231-34-56 wew. 40)

Kopia: TT ala