Informacja dot. przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach, ul. Jasnogórska 9 zaprasza do udziału w przetargu na wykonawstwo drobnych robót remontowo-budowlanych o wartości do 40 000zł netto w 2024r. w zakresie:

 1. roboty ogólnobudowlane
 2. roboty instalacyjne (wod.-kan., gaz., c.o.)
 3. roboty instalacyjne – elektryczne ( w tym usuwanie awarii )
 4. remonty nawierzchni asfaltowych i brukowych – w przeliczeniu na lm2 nawierzchni
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie następujących danych (prosimy o zachowanie podanej koleiności):
  1. składniki cenotwórcze ( R, Ko, Kz, Z, inne )
  2. warunki płatności
  3. warunki i okres gwarancji na wykonane prace
  4. ogólne informacje o firmie oraz ilość zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacje zawodowe

(kserokopie uprawnień do prowadzenia i nadzorowania robót i przynależności do Izby Budowlanej ) 5. wyciąg z aktu rejestracji firmy

 1. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych śr. finansowych na przyjęte do realizacji prace
 2. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 3. referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe w danej branży oraz wykaz ważniejszych zrealizowanych prac
 4. polisa ubezpieczeniowa
 1. Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie w sekretariacie

Spółdzielni pok. 110, I p. do dnia 09.02.2024r. do godz. 1400 z adnotacją:

DROBNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE DO 40 OOOzł- ROBOTY

W przypadku składania ofert na kilka grup robót na kopercie należy wyraźnie wypunktować qrupv robót : – ROBOTY

– ROBOTY

 1. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do dnia 05.03.2024r.
 2. Uzgodnione warunki umowne obowiązywać będą w całym 2024r.
 3. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są pracownicy Działu Techn. tel. 231-34-56 wewn. 18, 19.
 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny lub ponownego ogłoszenia przetargu w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższego.
 5. Spółdzielnia nie zwraca kosztów związanych z udziałem w przetargu i przygotowaniem ofert.

Kopia: TT a/a