Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Śródmieście”

44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 9

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie,  opis dotychczasowego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych z załączeniem wykazu jednostek, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych
  2. Sposób przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
  3. Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego
  4. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jasnogórskiej 9 lub przesłać  w formie elektronicznej na adres sm_srodmiescie@poczta.onet.pl w terminie do 21 września  2021 roku

Rada  Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny .