Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach, ul. Jasnogórska 9 ogłasza przetarg na roboty remontowo-budowlane  o wartości powyżej 40 000zł netto  w 2023r.  w zakresie:

 • roboty ogólnobudowlane
 • termomodernizacja budynków
 • roboty instalacyjne ( wod.-kan., c.o., gaz.)
 • roboty instalacyjne ( elektryczne i odgromowe )
 • remonty dachów oraz  konserwacja dachów papowych ( w przeliczeniu na 1m2 dachu )
 • remonty nawierzchni asfaltowych i brukowych ( w przeliczeniu na 1m2 nawierzchni)
 • dźwigi (remonty dźwigów, budowa dźwigów, montaż platform dla osób niepełnosprawnych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

I etap   – składanie ofert ogólnych (w zakresie określonym w punkcie 1)

II etap  – składanie szczegółowych kosztorysów ofertowych przez firmy zakwalifikowane do II etapu.

Zakres przetargu  będzie obejmować grupy robót budowlano-instalacyjnych,  przewidywanych do wykonania

w całym  2023 roku w poszczególnych branżach.

 1. Warunkiem przystąpienia do I etapu przetargu jest przedłożenie następujących danych (w podanej kolejności):
 2. składniki cenotwórcze ( R, Ko, Kz, Z, inne )
 3. warunki płatności
 4. warunki i okres gwarancji na wykonane prace
 5. ogólne informacje o firmie oraz ilości zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach zawodowych (kserokopie uprawnień do prowadzenia i nadzorowania robót oraz przynależności do Izby Budowlanej)
 6. wyciąg z aktu rejestracji firmy
 7. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych śr. finansowych na przyjęte do realizacji prace
 8. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 9. referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe w danej branży oraz wykaz ważniejszych zrealizowanych prac
 10. polisa ubezpieczeniowa

 

 1. Oferty ogólne należy składać w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie w siedzibie Spółdzielni w  terminie do dnia 10.02.2023r. do godz. 1400.

Na kopercie należy umieścić adnotację:  I ETAP   – GRUPA ROBÓT: ………………………………………………….

W przypadku składania ofert na kilka grup  na kopercie należy wyraźnie wypunktować grupy robót.

2. O wynikach I etapu przetargu oraz szczegółach II etapu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do dnia  03.03.2023r.

3.Firmy zakwalifikowane przez Spółdzielnię do II etapu przetargu zobowiązane będą do:

 • wykupienia w siedzibie Spółdzielni materiałów przetargowych do ofert szczegółowych w cenie

     50, 00 zł  + VAT / pakiet tematyczny (od dnia 06.03.2023r. – pokój nr 102-103 w godz. 1000 – 1300 )

 • wpłacenia wadium w kwocie 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)   do dnia  03.2023r.

Nr konta   –  O. K. B. S.  O/ Gliwice   33 8454 1079 2005 0000 5832 0004 (prosimy o xero przelewu)

–    Kosztorysy  ofertowe szczegółowe należy składać w zamkniętych, opisanych i  opieczętowanych  kopertach

(na każdą grupę robót osobno) w siedzibie Spółdzielni  w  terminie  do dnia 24.03.2023r. do godz. 1400.

Na kopertach  umieścić adnotację: II ETAP –  GRUPA ROBÓT: ….……………………………..

4.O wynikach II etapu przetargu oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do 28.04.2023r.

5. Zawarcie umowy będzie podstawą do zwrotu wadium firmie Wygrywającej przetarg.

6. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, nastąpi po rozstrzygnięciu przetarguw terminie do 28.04.2023r.

7. Do udzielania dodatkowych informacji na temat przetargów uprawnieni są pracownicy Działu Technicznego   tel. 231-34-56 wewn. 18, 19.

8.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny lub ponownego ogłoszenia przetargu  w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższego.

9. Spółdzielnia nie zwraca kosztów związanych z udziałem w przetargu i przygotowaniem ofert.

10. Zamawiający w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy może ustalić kwotę pieniężną zabezpieczenia, podlegającą wpłacie przez wyłonionego w przetargu Oferenta przed podpisaniem umowy lub ustalić inny sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. W przypadku zawarcia umowy powyżej 100 000zł netto zamawiający określi i pobierze kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości do 2% wartości netto tej umowy.

12. Spółdzielnia zaleca zainteresowanym przed wykonaniem kosztorysów ofertowych dokonanie wizji na obiektach w celu konfrontacji zakresu robót z przedmiarami.

13. W przypadku wątpliwości dot. zakresu robót ujętych w przedmiarach szczegółowych informacji udzielają :

 • inspektor nadzoru robót budowlanych p. Jerzy Styczyński (tel. 231-34-56  12)
 • inspektor nadzoru robót budowlanych p. Arkadiusz Lewandowski (tel. 231-34-56  40)
 • inspektor nadzoru robót elektrycznych inż. Piotr Zawodny (tel. 231-34-56  12)
 • inspektor nadzoru robót instalacyjnych inż. Kazimierz Heil (tel. 231-34-56  40)