Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach, ul. Jasnogórska 9 zaprasza do udziału w przetargu na wykonawstwo drobnych  robót remontowo-budowlanych o wartości do  40 000zł netto  w 2023r. w zakresie:

 1. roboty ogólnobudowlane
 2. roboty instalacyjne (wod.-kan., gaz., c.o.)
 3. roboty instalacyjne – elektryczne ( w tym usuwanie awarii )
 4. remonty nawierzchni asfaltowych i brukowych –  w  przeliczeniu na 1m2  nawierzchni

       

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie następujących danych (prosimy o zachowanie podanej kolejności):

 1. składniki cenotwórcze ( R, Ko, Kz, Z, inne )
 2. warunki płatności
 3. warunki i okres gwarancji na wykonane prace
 4. ogólne informacje o firmie oraz ilość zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacje zawodowe (kserokopie uprawnień do prowadzenia i nadzorowania robót i przynależności do Izby Budowlanej)
 5. wyciąg z aktu rejestracji firmy
 6. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych śr. finansowych na przyjęte do realizacji prace
 7. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 8. referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe w danej branży oraz wykaz ważniejszych prac
 9. polisa ubezpieczeniowa

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej i opieczętowanej kopercie w sekretariacie Spółdzielni  pok. 110, I p. do dnia  10.02.2023r.  do godz. 1400 z adnotacją:

    DROBNE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  DO  40 000zł –  ROBOTY…………………………..

 ROBOTY…………………………..

 

W przypadku składania ofert na kilka grup robót na kopercie należy wyraźnie wypunktować

     grupy robót.

 1. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do dnia 03.03.2023r.
 2. Uzgodnione warunki umowne obowiązywać będą w całym 2023r.
 3. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są pracownicy Działu Techn. tel. 231-34-56 wewn. 18, 19.
 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny lub ponownego ogłoszenia przetargu w przypadku braku rozstrzygnięcia powyższego.
 5. Spółdzielnia nie zwraca kosztów związanych z udziałem w przetargu i przygotowaniem ofert.